Midilibre.fr
Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

16/04/2014

Provença: lo Forum d’Òc deu anar pus luenh / Provence: le Forum d'Oc doit aller plus loin

En Provença, mai d’una associacion de promocion de l’occitan venon de s’aliar dins un organisme nommat Forum d’Òc (Felibritge, IEO, Calandreta, APLR, AELÒC). Vòlon quichar lei collectivitats localas per que menen una politica favorabla a nòstra lenga occitana.

En Provence, plusieurs associations de promotion de l’occitan viennent de s’allier dans un organisme appelé Forum d’Oc (Félibrige, IEO, Calandreta, APLR, AELÒC). Elles veulent pousser les collectivités locales à mener une politique favorable à notre langue occitane.

In Provenze, parecchie associazioni di valorizzazione dell'occitano si sono appena alleate in un nuovo ente chiamato Forum d’Òc (Felibritge, IEO, Calandreta, APLR, AELÒC). Vogliono indurre gli enti locali a fare una politica favorevole alla nostra lingua occitana.

A Provença, unes quantes associacions de promoció de l’occità s’acaben d’aliar en un organisme nomenat Fòrum d’Òc (Felibritge, IEO, Calandreta, APLR, AELÒC). Volen instar les entitats locals a dur a terme una política favorable a la nostra llengua occitana. forum d'oc, provence, occitan


(occitan)

Provença: lo Forum d’Òc deu anar pus luenh

En Provença, mai d’una associacion de promocion de l’occitan venon de s’aliar dins un organisme nommat Forum d’Òc (Felibritge, IEO, Calandreta, APLR, AELÒC). Vòlon quichar lei collectivitats localas per que menen una politica favorabla a nòstra lenga occitana.

Iniciativa per Occitània saluda la naissença dau Forum d’Òc perque va dins lo bòn sens:

— Vòu federar de nòveis associacions, de collectivitats e d’entitats civicas e economicas.

— Afortís l’unitat de la lenga occitana.

— Crida a la cooperacion amb leis autrei regions d’Occitània.

Tot en encoratjant lo Forum d’Òc, pensam que deuriá anar pus luenh dins l’ambicion e la coeréncia:

— Deuriá comunicar en lenga occitana de maniera ben assumida, e pas solament en lenga francesa.

— Deuriá fixar, dins seis objectius principaus, la transmission de la lenga d’òc entre lei generacions.

— Deuriá favorizar lei nuclèus de personas parlant occitan.

— Deuriá revendicar l’usatge normau e oficiau de l’occitan dins totei lei domenis de la societat, en contestant la dominacion inacceptabla de la lenga francesa.

(français)

Provence: le Forum d’Oc doit aller plus loin

En Provence, plusieurs associations de promotion de l’occitan viennent de s’allier dans un organisme appelé Forum d’Oc (Félibrige, IEO, Calandreta, APLR, AELÒC). Elles veulent pousser les collectivités locales à mener une politique favorable à notre langue occitane.

Iniciativa per Occitània salue la naissance du Forum d’Oc parce qu’il va dans le bon sens:

— Il veut fédérer de nouvelles associacions, des collectivités et des entités civiques et économiques.

— Il affirme l’unité de la langue occitane.

— Il appelle à la coopération avec les autres régions d’Occitanie.

Tout en encourageant le Forum d’Oc, nous pensons qu’il devrait aller plus loin dans l’ambition et la cohérence:

— Il devrait assumer totalement de communiquer en langue occitane, et pas seulement en langue française.

— Il devrait fixer parmi ses objectifs principaux la transmission de la langue d’oc entre les générations.

— Il devrait favoriser les noyaux de personnes parlant occitan.

— Il devrait revendiquer l’usage normal et officiel de l’occitan dans tous les domaines de la société, en contestant la domination inacceptable de la langue française.

(italiano)

Provenza: il Forum d’Òc deve spingersi più avanti


In Provenza, parecchie associazioni di valorizzazione dell'occitano si sono appena alleate in un nuovo ente chiamato Forum d’Òc (Felibritge, IEO, Calandreta, APLR, AELÒC). Vogliono indurre gli enti locali a fare una politica favorevole alla nostra lingua occitana.

Iniciativa per Occitània saluta la nascita del Forum d’Òc perché va per il giusto verso:

— Vuole federare nuove associazioni ed enti locali, civici ed economici.

— Afferma l'unità della lingua occitana.

— Si appella alla cooperazione con le altre regioni d’Occitania.

Mentre incoraggiamo il Forum d’Òc, pensiamo che debba spingersi più avanti nell'ambizione e nella coerenza:

— Dovrebbe comunicare in lingua occitana in modo ben assunto, e non soltanto in lingua francese.

— Dovrebbe proporsi, nei suoi principali obiettivi, la trasmissione della lingua d’oc tra le generazioni.


— Dovrebbe favorire i nuclei di persone che parlano l’occitano.

— Dovrebbe rivendicare l’uso normale e ufficiale dell’occitano in tutti i campi della società e contestare l’inaccettabile dominazione della lingua francese.


(català)

Provença: el Fòrum d’Òc ha d’anar més lluny

A Provença, unes quantes associacions de promoció de l’occità s’acaben d’aliar en un organisme nomenat Fòrum d’Òc (Felibritge, IEO, Calandreta, APLR, AELÒC). Volen instar les entitats locals a dur a terme una política favorable a la nostra llengua occitana.

Iniciativa per Occitània saluda el naixement del Fòrum d’Òc perquè va en el bon sentit:

— Vol federar noves associacions, col•lectius i entitats cíviques i econòmiques.

— Vol afirmar la unitat de la llengua occitana.

— Crida a la cooperació amb les altres regions d’Occitània.

Tot encoratjant el Fòrum d’Òc, pensem que hauria d’anar més lluny en l’ambició i la coherència:

— Hauria d’emprar en la comunicació la llengua occitana de manera ben assumida, i no només la llengua francesa.

— Hauria de fixar, dins dels seus objectius principals, la transmissió de la llengua d’oc entre les generacions.

— Hauria d’afavorir els nuclis de parlants d’occità.

— Hauria de reivindicar l’ús normal i oficial de l’occità en tots els dominis de la societat, qüestionant la dominació inacceptable de la llengua francesa.

Les commentaires sont fermés.